REGULAMIN Wystawy Zoologicznej Animal Show 

Zakaz wprowadzania prywatnych zwierząt na teren wystawy

Zakaz dokarmiania zwierząt na terenie wystawy

Zakaz wnoszenia i spożywania posiłków na terenie wystawy

Zakaz fotografowania zwierząt bez zgody hodowcy

Zakaz sprzedaży/kupna zwierząt kręgowych

Miejsce Wystawy:

Centrum Targowe Chemobudowa, ul Klimeckiego 14, Kraków

Termin:
14 kwietnia 2018 godz. 10:00 – 17:00
15 kwietnia 2018 godz. 10:00 – 17:00

Wszystkie osoby uczestniczące w Wystawie i przebywające na terenie wystawy zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Rozdział I
1. Wystawa odbywa się w dniach 14-15 kwietnia 2018 na terenie Centrum Targowe Chemobudowa, ul Klimeckiego 14, Kraków
2. Odwiedzający mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach 10:00 – 17:00.
3. Każda osoba kupująca bilet otrzyma opaskę, którą jest zobowiązana założyć przed wejściem na halę targową.
Osoby bez założonej opaski na ręce nie zostaną wpuszczone na Wystawę.
4. Uczestnicy Wystawy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Wystawy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Wystawy.

Rozdział II
1. Wstęp na teren Wystawy jest biletowany i przysługuje, za okazaniem ważnego biletu, wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Kupując bilet, uczestnik Wystawy biletowanej akceptuje regulamin Wystawy.
3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Wystawy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Wystawy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania Wystawy z ważnego powodu.
5. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania Wystawy lub w przypadku zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia Wystawy – w takim przypadku uczestnikowi wystawy nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na Wystawie bez podania przyczyn.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wystawy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) napojów alkoholowych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g) pakowań szklanych i metalowych,
8. Organizator Wystawy może odmówić wstępu na wystawę i przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 7 Rozdział II
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wystawy.
9. Podczas Wystawy obowiązuje zakaz:
a) wprowadzania na teren Wystawy własnych, prywatnych zwierząt - nie dotyczy Hodowców,
b) karmienia zwierząt,
c) sprzedaży/kupna zwierząt,
d) fotografowania z lampą błyskową – fotografowanie zwierząt wyłącznie za zgodą hodowcy i organizatora w miejscach do tego przeznaczonych,
e) spożywania posiłków i napojów na hali – spożywanie posiłków i napojów tylko w wyznaczonych miejscach,
f) palenia tytoniu lub podobnych substancji w tym e-papierosów,
9. Uczestnicy Wystawy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wystawy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych
10. Uczestnik Wystawy, to osoba biorąca w niej udział, posiadająca ważny bilet wstępu, zaproszenie lub inny identyfikator wydany przez Organizatora, uprawniający do przebywania na terenie wystawy.
11. Uczestnikiem może być także osoba małoletnia (do lat 13), jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
12. Ponadto, osoby małoletnie do 3. roku życia nie są zobowiązane do zakupu biletu.
Aby osoby małoletnie mogły wejść na Wystawę bez biletu, opiekun musi udowodnić wiek dziecka.
13. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Wystawie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.

Rozdział III
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wystawie oraz porządek podczas trwania Wystawy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi;
c) udostępnienie pomocy medycznej;
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony
do utrwalania Wystawy , za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Uczestnik Wystawy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Wystawy jest równoznaczny z dzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym Wystawę, na wszystkich polach eksploatacji
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wystawy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Rozdział IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wymienione w pkt. 7 Rozdział II ,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Wystawy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – usuwania ich z Wystawy;
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych, inną osobę lub zwierzę;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, zwierząt, a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można wykorzystać instrukcji istniejących.
3. Z terenu Wystawy mogą zostać usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają porządek Wystawy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób i zwierząt,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione w pkt. 7 Rozdział II zabronione środki lub przedmioty.
c) pomimo zakazu nie stosują się do wymienionych zakazów w pkt. 9 Rozdział II
d) nie posiadają ważnego biletu wstępu lub innego Identyfikatora, wydanego przez Organizatora uprawniającego do przebywania na terenie Wystawy.
4. Osoby obecne na terenie Wystawy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
5. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
6. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
7. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
8. Uczestnicy Wystawy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Wystawy jest równoznaczny z udzieleniem zgody dla Organizatora na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z Wystawą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku poprzez jakikolwiek kanał dystrybucji (prasa, radio, telewizja, internet itp.).
9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Wystawy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
d) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
10. Uczestnicy Wystawy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla zwierząt, mienia i życia uczestników Wystawy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

Rozdział V
Fotografowanie i rejestrowanie audiowizualne Wystawy.
1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora nie wolno rejestrować lub transmitować obrazu z Wystawy dla jakichkolwiek celów.
2. W razie niedotrzymania warunków ust. 1, Organizator może obciążyć osobę łamiąca zakaz karą umowną w wysokości 1000 zł.
3.Postanowienia ustępów 1-2 nie dotyczą rejestrowania materiału o charakterze reporterskim wyłącznie przez akredytowanych fotoreporterów, którzy mają do tego prawo.

Rozdział VI
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie Organizatora
b) na stronie internetowej www.animalshow.pl
c) Regulamin zostanie wywieszony w widocznych miejscu na terenie Wystawy.