Regulamin dla Wystawców

REGULAMIN WYSTAWY ZOOLOGICZNEJ ANIMAL SHOW KRAKÓW
Centrum Targowe CHEMOBUDOWA Kraków ul. Klimeckiego 14
14-15 kwietnia 2018

Organizator: PRO-ART MKS Klekowscy s.c. ul. Zakopiańska 9/100B, 30-418 Kraków

e-mail: rezerwacja@animalshow.pl

Monika Klekowska
tel. 509 299 337

Krzysztof Kuś
tel. 502 250 949

Biuro
tel/fax: 12 296 50 10

TERMIN ZGŁASZANIA ZWIERZĄT do 15 marca 2018

W związku z organizowaną Wystawą Zoologiczną informujemy, że nadzór podczas wystawy sprawuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie.

SOBOTA

08.00 – 09.30 kontrola weterynaryjna

NIEDZIELA

08.30 – 09.30 kontrola weterynaryjna

WARUNKI: 

Wszystkie zwierzęta uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Przy kontroli weterynaryjnej obowiązuje okazanie aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia.

W wystawach uczestniczyć mogą tylko zwierzęta zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami weterynaryjnymi. Zwierzęta chore, kalekie, z atrofią jąder oraz suki/kotki w okresie laktacji nie mogą uczestniczyć w wystawach. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki.

Hodowca jest obowiązany do dostarczenia Organizatorowi wystawy wszystkich wymaganych dokumentów. Brak wymaganych dokumentów jest równoważny z odmową uczestnictwa w Wystawie.

Każdy Hodowca musi posiadać numer identyfikacji weterynaryjnej Hodowli.

Transport zwierząt dokonywany jest przez hodowców za pomocą własnych środków transportu.

Za ekspozycje zwierząt w klatkach, kojcach bądź swobodnie odpowiadają wystawcy.

Środki transportu hodowców są przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz działają w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt.

Hodowca zajmujący się zwierzętami posiada odpowiednie wyszkolenie lub kompetencje wymagane w tym przypadku i wykonuje swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny strach, zranienie lub cierpienie zwierząt.

Hodowca ponosi odpowiedzialności za wystawiane zwierzęta i warunki w jakich je eksponuje.
Hodowca po ustaleniach z Organizatorem zapewnia wodę, karmę i odpoczynek. Są one zapewnione w odpowiednich odstępach czasu oraz odpowiadają ilościowo i jakościowo danemu gatunkowi i wielkości zwierząt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, będących wynikiem zachowania samego zwierzęcia lub innych zwierząt, w tym takich zachowań jak: kopnięcie, ugryzienie, ubodzenie, przyduszenie. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub utracone korzyści spowodowane lub wywołane przez usposobienie czy skłonności zwierzęcia

Hodowca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoje oraz swoich pracowników i podwykonawców, którzy byli odpowiedzialni za ekspozycję zwierząt podczas wystawy.
Do obowiązków Organizatora wystawy należy zapewnienie dostęp do bieżącej wody w ilościach wystarczających zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wystawca nabywa prawo rezerwacji stoiska i udziału w Wystawie Animal Show po uzgodnieniu lokalizacji stoiska, dostarczeniu/dosłaniu wypełnionego druku „Zgłoszenia udziału-umowy” oraz wpłacie całej kwoty.

Każdy Hodowca/Wystawca ma obowiązek upewnić się czy jego zgłoszenie wpłynęło do Organizatora.

Rezygnacja z udziału w Wystawie Animal Show może się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Targów. Wtedy też zwrotowi podlegają ewentualne kwoty wpłacone przez wystawcę.

Rozliczenia z wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Targach, jak również z samym udziałem będą realizowane w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zgłoszenia. Po tym terminie następują wezwania windykacyjne.

Zapraszamy Hodowców Kotów zrzeszonych w następujących Organizacjach:
FIFe (Federation Internationale Feline), WCF (World Cat Federation),FFE (Feline Federation Europe), CFA (The Cat Fanciers’ Association).
Zapraszamy Hodowców Psów zrzeszonych w Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Krakowie.
Każdy Hodowca/Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie klatki na prezentowane przez siebie zwierzę.
Hodowca/Wystawca zobowiązany jest do takiego prezentowania swoich produktów i usług, które nie zakłócą komfortu innych Hodowców/Wystawców.

Potrzebne sprzęty typu stolik, krzesło, dostęp do prądu Hodowca/Wystawca organizuje we własnym zakresie lub zakupuje zgodnie z cennikiem zawartym na drugiej stronie Karty Zgłoszenia od Centrum Targowego Chemobudowa.
Sprzedaż zwierząt na terenie wystawy jest zabroniona.

Na terenie wystawy dopuszcza się działalność handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie małej gastronomii i stoisk z artykułami dla psów, kotów i innych zwierząt. Stoiska powinny być ustawione w wydzielonych strefach.

Wystawcy komercyjni mają prawo do prezentowania swojej oferty oraz sprzedaży produktów na terenie Centrum Targowego Chemobudowa zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas trwania Wystawy.

Zaproszone Organizacje Charytatywne oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt mają prawo do zbiórki pieniędzy podczas trwania Wystawy wyłącznie na swoich stanowiskach.

Prelegenci zobowiązani są do prowadzenia wykładów w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie.

Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów znajdujących się na całym terenie targowym oraz wykorzystania tych materiałów do celów marketingowych. Teren będzie oznaczony, ogrodzonym, utwardzony z wydzielonymi miejscami dla poszczególnych gatunków w celu zagwarantowania im ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Na wystawie obowiązuję zakaz pompowania balonów, umieszczania ich na stoiskach, sprzedaży oraz rozdawania odwiedzającym.
Zapewniamy miejsce dla lekarza weterynarii, w którym będzie możliwe wykonanie czynności urzędowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki stanowią ogół zasad, jakie obowiązują między Organizatorem a Hodowcą jeżeli w konkretnej umowie indywidualnej strony nie postanowiły inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w umowie Ogólnych Warunkach mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, publicznego i prywatnego oraz przyjęte w danej działalności zwyczaje.

Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w indywidualnej umowie lub Ogólnych Warunkach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem usług przez PRO-ART. MKS Klekowscy s.c. sądem właściwym jest sąd odpowiedni dla miejsca siedziby PRO-ART tj. sąd w Krakowie, a powyższy kontrakt jest przedmiotem polskiego prawa.

Zgłoszenia wystawców Informacje dla wystawców